ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

REQUIREMENT:  

 • YOUNG CAMBODIA TALENT IN COMPUTER SCIENCE. 
 • PROVEN KNOWLEDGE ABOUT JAVASCRIPT, HTML,HTTP,CSS, XML, INCLUDING INTERNET RELATED SOFTWARE. 
 • TECHNICAL KNOWLEDGE ABOUT THE LATEST DEVELOPMENTS AND INTERNET FEATURES, MOBILE APP. 
 • GOOD COMMAND OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH 
 • DATABASE ARCHITECTURE AND SOCIAL MEDIA EXPERIENCE. 


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  មានបទពិសោធន៍ការងារ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Feb 28, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល

E1, 100 មហាវិថីសុធារស ភ្នំពេញ