ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

REQUIREMENT
- B.A Degree in IT
- Experience in ReactJS or Laravel is a plus
- Be flexible, teamwork, influencing, and negotiation
- Ability to work under pressure

COMPANY OFFER
- Competitive salary
- Training opportunity
- Promotion opportunity
- Other Benfits


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារក្រៅម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  30
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍១ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  May 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល