ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Noyakong Group is a highly specialized company distributing products and services in Cambodia. We are a young, dynamic, and dedicated team building technical competencies to provide advanced products and services in specialized sectors including agro-industrial, healthcare, professional audio visual lighting and power & industrial equipment as well as F&B distribution and hospitality sector.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  15
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍តិចជាង១ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  May 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល