ព័ត៌មានការងារ

Web Backend Developer - OneSala

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Oct 27, 2020
ប្រាក់ខែប្រចាំខែ: 500 USD - 1000 USD

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Designs develop and modify software modules based on functional and system requirements, according to code standards and user interface design guidelines
 • Build core API
 • Develop high quality code with best practices, and design patterns
 • Propose and assess solutions to resolve problems, including identifying and evaluating new technologies and third-party components
 • Bachelors degree in computer science, information technology
 • Knowledge of basic OOP and its essential factors
 • Understand trendy design model patterns such at least MVC as an application of OOP
 • Experience of any programming languages such as node.js /PHP/Python/C#/JAVA
 • Proficiency in HTML5/CSS3/JS
 • Experience of implementing Ajax interfaces on the backend
 • Understand SQL commands
 • High understanding of client's requirements for the business domain of the product
 • Can review codes for other developers and understand how to write codes readable


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Full Time/Permanent
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Senior
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  3-4 years
 • ភេទ
  មិនកំណត់
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Bachelors
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Nov 17, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល