ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Video producer duties and expectations

A video producer is generally expected to:

 • Create and develop multimedia (audio/video) content for customer stories, internal company announcement videos, external promotional social videos, product marketing videos, recruiting videos, corporate training and other enterprise-wide projects
 • Script, storyboard, budget, allocate resources, set deadlines and select optimal forms of media for projects
 • Work independently, as well as part of a team to establish project deliverables
 • Collaborate closely with internal clients and stakeholders to help facilitate the creation of multimedia content
 • Plan video shoots; scout, select and reserve shoot locations
 • Develop production schedules
 • Select and hire additional crew and talent; direct and coach talent; make transportation arrangements for crew, talent and equipment; and ensure all location power needs are met
 • Reserve and rent equipment
 • Record and edit video and sound projects, including selecting program format for final output, capturing/importing media, organizing raw media, editing footage and sound files, creating and inserting static and motion graphics, titling, adding music/voice-over/sfx, media management and archiving project media
 • Manage video library
 • Evaluate analytics

Professional experience and skills

While a bachelor’s degree is preferred, a minimum of two years of professional experience in radio, television, film, sound or new media in a corporate environment is often a prerequisite for landing a video producer job.

“The video producers on my team — including myself — have formal educations in television, radio, film, sound and other new media arenas,” says Robert Half’s Alt. “Most of the members on my team have bachelor’s degrees and at least three to five years of professional experience in the aforementioned industries.”

Video producers need to possess technical skills in video, audio and post-production:

 • Video includes familiarity with professional cameras (Sony PMW-F3 or similar), prosumer camcorders (Sony NXCAM HXR‑NX3 or similar), various HD and SD formats, preproduction/planning, studio and field production, lighting/grip, scriptwriting, storyboarding and photography.
 • Audio includes small format mixers, compression, EQ, effects processors, audio recording techniques for studio and field, multi-track and waveform editing.
 • Post-production entails digital video editing, still and motion graphics design, and video compression for multiple delivery platforms.
 1. How to Apply:

 

Interest candidates please submit CVs, Study Records/Transcript and other relevant documents with recent photograph (4x6) with a heading stating the position applied for, to the following address:

 

Human Resources Department:

Borey Peng Huoth

Building #266, St 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855) 98 528 666/ 011 557 314

Email: job@penghuoth.com

Website: www.penghuoth.com


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតទាប
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍តិចជាង១ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Jan 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល