ព័ត៌មានការងារ

Technical lead (IT Department) - OneSala

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Oct 27, 2020
ប្រាក់ខែប្រចាំខែ: 800 USD - 1500 USD

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Hiring and training technical personnel
 • Delegating work and assignments to team members
 • Collaborating with their team to identify and fix technical problems
 • Analyzing users' needs and then finding applications to serve them
 • Creating end goals for their team
 • Checking that software and applications are updated
 • Conducting security audits to identify areas of improvement
 • Guiding their team through technical issues and challenges
 • Bachelors degree in computer science,information technology
 • 3 - 4 years of experience in team lead.
 • Technical skills: A technical lead needs to have strong technical abilities, such as programming and working with mobile or website systems, security principles and shell script. Learn as much as you can about software development and computer engineering. By establishing these skills, you can become better at troubleshooting and fixing technical problems.
 • Leadership: You should also have impressive leadership skills in order to motivate and guide your team members. As a technical lead, it is your job to ensure everyone remains productive and gets projects done on time.
 • Communication: Much of your job as a technical lead is offering support and guidance to your team, so it's important to be able to give clear instructions and set expectations. With effective written and verbal communication, you can ensure that your team understands their responsibilities.
 • Multitasking: Employers want a technical lead who can manage many projects at once while still meeting deadlines and presenting innovative products. Focus on improving your decision-making and organizational abilities to help you effectively manage your workload.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Full Time/Permanent
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  3-4 years
 • ភេទ
  Both
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Nov 15, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល