ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Preferred Qualifications

 • Object-oriented application building experience in a professional Agile/Scrum environment
 • Thorough understanding of relational databases such as MySQL or similar technologies
 • Excellent coding skill in PHP, Node.js, Java, and/or C++
 • Proficiency in Linux environment.
 • Expert knowledge with MVC frameworks: Codeigniter, Laravel, Symfony, etc.
 • Experience with Sass and/or Less
 • Understanding of User Interface workflows
 • Knowledge working closely with git
 • Excellent communication skills and being able to work independently or in a full team
 • Experience in test automation and test-driven development
 • Experience with AWS/EC2, or other cloud services


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍៣ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Jan 08, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល