ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Job Responsibility: (Areas you need to perform |Bullet Points)

 • Manage SAMBAT Finance’s Brand through marketing material and social events;
 • Manage marketing events
 • Participate in developing strategic marketing plan and activities for the department;
 • Implement the business development and marketing strategy;
 • Manage and response on social media such as create content, response comment and inbox for Facebook, Website, YouTube, and Instagram;
 • Manage the company’s website, information, and layout
 • Develop concept, graphic, and layout for the product of marketing materials and promotions;
 • Plan concepts by studying relevant information and materials;
 • Consolidate creative concept and initiate ideas for designing marketing materials;
 • Coordinate with agencies for producing marketing materials, outlet, poster, billboard etc;
 • Any other tasks as deemed necessary and assigned by the superior

Job Qualifications: (Minimum  Qualification required to perform your tasks highlighted above | Bullet Points)

 • At least 2-year experiences in digital marketing;
 • Experience of graphic design is a plus
 • Have a good interpersonal skill, hardworking, and honesty;
 • Having good communication skills and creative idea;
 • Strong organizational and time management skills ;
 • Dynamic and pleasant personality and able to work under pressure

Benefit:

 • Competitive Salary
 • Annual Increment
 • Year-End Bonus
 • Special Token
 • Seniority Pay
 • Health and Accident Insurance
 • Monthly Health Care Allowance
 • Uniform
 • Local and Oversea Trip
 • Internal and External Training
 • Other benefits


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Full Time/Permanent
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Senior
 • ចំនួនត្រូវការ
  3
 • បទពិសោធន៍
  2 Year
 • ភេទ
  មិនកំណត់
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Diploma
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Apr 22, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល