ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Responsibility

 

 • Lead Electron development team to develop company projects
 • Willing to work with multiple projects
 • Willing to work extra time to delivery product to client on time
 • Must be responsible for tasks assigned by the development manager
 • Being responsive and friendly to everyone in the team
 • Reporting to development manager about what is done and remaining points

Minimum Qualifications

 • 2+ years experienced in advanced javascript programming and plate form
 • Being able to learn electron fast
 • Good experience with CSS, PHP, and MySQL Query
 • Good experience with Node or other javascript plugin integration, customization
 • Good at Laravel and api
 • Good at debugging and troubleshooting the problems
 • Good at communication and being helpful
 • Willing to share experiences with others and learning new technologies
 • Good at website design and be able to adjust and modify the style to match the client’s requirement

 

 

Preferred Qualifications

 • Be able to develop desktop application with Electron
 • Good experience with javascript event and callback behavior
 • Good experience with research and development
 • Excellent coding skill in Javascript, Node.js, Web Socket, PHP.
 • Good experience with all javascript plugin and library integration.
 • Understanding of User Interface workflows
 • Skillful with development tools like git, sublime, PHP Storm editors ... etc.
 • Being familiar with Project management tools like Jira and BitBucket.
 • Experience in test automation and test-driven development
 • Experience with AWS/EC2, or other cloud services
 • Developing bug free application
 • Being aware of Applications & Computer Networking security
 • Good communication and Good expression
 • Be able to read & write in English properly


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍៣ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Jan 08, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល