ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Requirement:

 • Engages in superior customer service by making information readily available
 • Persists in sales even in the face of failure
 • Demonstrates products and services as deemed necessary by clients and management
 • Schedules appointments and meetings as necessary
 • Answers questions from clients
 • Makes product knowledge readily available to self and other sales people through various resources
 • Finds ways to sell products in the face of a down market
 • Researches client base to find new types of customers and sells to them accordingly
 • Creates a plan for gaining customers 
 • Analyzes and creates a plan for engaging the target market
 • Analyzes the competition to create a plan for engagement
Sales and Marketing Skills and Qualifications:


Superior Written and Verbal Communicatikillson S,  Target Market Analysis, Presentation Skills, Flexible


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Oct 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល