ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Receptionist Responsibilities:

 • Greet clients and visitors with a positive, helpful attitude.
 • Assisting clients in finding their way around the office.
 • Announcing clients as necessary.
 • Helping maintain workplace security by issuing, checking and collecting badges as necessary and maintaining visitor logs.
 • Assisting with a variety of administrative tasks including copying, taking notes.
 • Preparing meeting and training rooms.
 • Answering phones in a professional manner, and routing calls as necessary.
 • Assisting colleagues with administrative tasks.
 • Performing ad-hoc administrative duties.
 • Answering, forwarding, and screening phone calls.
 • Sorting and distributing mail.
 • Provide excellent customer service.
 • Scheduling appointments.

Receptionist Requirements:

 • Prior experience as a receptionist or in related field.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, Power Point, and Outlook.
 • Good time management skills.
 • Able to contribute positively as part of a team, helping out with various tasks as required.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  វេនថ្ងៃ
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍តិចជាង១ឆ្នាំ
 • ភេទ
  មិនកំណត់
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Apr 27, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល