ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Contract
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ភេទ
  ភេទស្រី
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Diploma
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Mar 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល