ព័ត៌មានការងារ

Quality assurance (IT department) - OneSala

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Oct 27, 2020
ប្រាក់ខែប្រចាំខែ: 300 USD - 500 USD

ការពិពណ៌នាការងារ

 • The QA Developer designs,documents and implements software testing procedure toeffectively test all in-house developed software projects toensure the software is workingas intended and specified in the project goals.
 • The QA Developer will design test scenario, setup continuous testing, run test and ensure positive test results before deployment.
 • Minimum of 2 years of experience in software quality assurance
 • Knowledge in at least two of the preferred programming language – PHP,Javascript
 • Experience and knowledge with web and mobile application development
 • Experience with designing test plans and scripts
 • Experience with automated testing, unit testing, integration testing
 • Experience integrating testing into continuous testing pipeline would be a plus
 • Ability to facilitate and coordinate the team and collaborate with developers


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Full Time/Permanent
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Junior
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  2 Year
 • ភេទ
  Both
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Bachelors
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Nov 18, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល