ព័ត៌មានការងារ

Mobile APP (Flutter) - OneSala

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Oct 27, 2020
ប្រាក់ខែប្រចាំខែ: 500 USD - 800 USD

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Create and maintain mobile applications.
 • Keep abreast of the latest technology for mobile applications.
 • Work with computer engineers to brainstorm new applications.
 • Create UI tests to source analytics.
 • A Bachelor's Degree in Computer Science or Information Systems.
 • 1 year of experience in Flutter
 • A portfolio of applications you have created or contributed to.
 • Ability to multitask Excellent interpersonal skills.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Full Time/Permanent
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Junior
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  2 Year
 • ភេទ
  Both
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Bachelors
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Nov 17, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល