ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

JOB RESPONSIBILITIES:
o Proven working experience in software development
o Able to integrate third-party and libraries into the app properly.
o Skillful in debugging and troubleshooting the bugs quickly
o Skillful in developing app with good performance, low resource consumption, bug free, scalable and
reliable and safe.
o Should be able to develop the app to suit the requirement.
o Explain and demonstrate about the implementation of functions and modules properly.
o Publish all the app to AppStore and PlayStore.
o Dynamic, honest and pleasant personality.
o Hardworking and high commitment.
JOB REQUIREMENT:
o At least Bachelor degree or equivalent on computer Science or Information Technology.
o At least 2 years experiences with technical skill of development.
o Be a good communicator with co- worker and manager.
o For iOS : Good programming language with Objective-C, Swift4, Cocoa Touch and all other iOS
platforms libraries related to Graphic, Sound, Animation, GPS, Barcode, Sensors...and so on.
o For Android : Good programming language with Java OOPs with Android Studio and all other Android
platforms libraries related to Graphic, Sound, Animation, GPS, Barcode, Sensors...and so on.
o Having good knowledge of data storage and manipulation.
o Good experience with UI/UX design and implementation.
o Good Experience with third-party libraries integration and handle APIs call.
o Able to modify and extend the existing libraries.
o Good knowledge about security on mobile platforms.
o Have experience with Project Management tool like JIRA and BitBucket.
o Self- motivated, responsible, dynamic, creative, innovative and willing to learn new technologies.
o Good communication / relationship and being helpful to others.
o Having others experiences like Java, Python, C#, C++ and Backend APIs implementation is a PLUS.
o Able to develop app in other platforms like React-Native and Flutter is a PLUS.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  2
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍៣ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Jan 08, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល