ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

W.E Bridge Technologies work exclusively with international customer’s web and mobile projects. We are committed to playing a meaningful role in the emergent Cambodian IT/software services sector by building a company with a creative work environment and a sustainable long term vision.


We invest in the professional development of our team members! We strive to hire men and women who want to explore software as a career, and not just a job, and value attitude and ability to learn. As we expand our business and our project is increasing we are looking for qualified candidate male or female to fill position of iOS Developer

RESPONSIBILITIES

 • Build iOS platform
 • Ensure that platforms designed high performance, quality and standard with good responsive
 • Review requirements, specifications and technical design documents to provide timely and meaningful feedback
 • Collaborate with team or designer to define UI/UX
 • Be responsible for maintaining and expending platform
 • Responsible for software updates, patches and bug fixes
 • Share knowledge to collogues with new technologies
 • Write document when needed
 • Stay up to date with new testing tool and test strategies 

REQUIREMENT

 • Bachelor degree in Computer Science or other relevant fields
 • Knowledge with Object-C or Swiff
 • Knowledge and experience with offline storage
 • Experience with RESTFull api to connect to iOS platform to backend service
 • Experience with other third party cloud api
 • Knowledge about UI/UX standard
 • Good understanding with programming tool like Xcode and git
 • Self-motivation with learning new technologies
 • Able to work under pressure
 • Able to work within limitation of time
 • Able to work independently and team
 • Able to communicate in English

 

Benefit

 • Working with a standard and friendly team members.
 • Leaning new skill and train with new technologies.
 • Working with international and local projects.

 

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to W.E Bridge Technologies

No.62A, St 135, Sangkat Toul Tum Pung I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email: hr@webridge.asia

Name: Vibol YOEUNG

Tel: 085 975 333


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  មានបទពិសោធន៍ការងារ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Apr 05, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល