ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Requirement:

* Assist the planning implementation art & requirements
* Producing marketing material (Promotion flyer, Event Poster, Catalog, Banner, Brochure, Leaflet….)
* Design logos products/event business.
* Perform other tasks assigned by line manager.

Responsibilities:

* Graduated Bac II, studying in university of IT & Design.
* Good relationship network, Team & individual work.
* Must be able to use graphic editing software package(Adobe premier, adobe after effect and Sony Vegas.
* Able speaking in English
* Good at designing skill (Adobe Photoshop,Illustrator)
* Good moral character, honesty, trustworthy, self-motivate & hard working.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  2
 • បទពិសោធន៍
  គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Sep 21, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល