ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

Job Description

 • Designing Promoting Materials (Posters, Catalogs, Banner, Brochures, Leaflets, Clips, Videos …)
 • Creating design materials for digital marketing activities.
 • Other tasks assigned by manager.

Job Requirements

Able to obtain following skills:
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Video Editing
 • Creative & Innovative
 • Result-based attitude


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Dec 06, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល