ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

We need two positions of  Graphic Design &  Video (Full-Time or Intern)


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  កុងត្រា
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  ហាត់ការ
 • ចំនួនត្រូវការ
  2
 • បទពិសោធន៍
  គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Apr 30, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល