ព័ត៌មានការងារ

Full Stack Software Developer - FinzTrust

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Sep 27, 2020
ប្រាក់ខែប្រចាំខែ: 200 USD - 2000 USD

ការពិពណ៌នាការងារ

Senior/ Mid-Level Full Stack Software Developer

 

We are a Tech Startup who is going to challenge the status of quo and bring the latest world technologies to serve Cambodian people and revolutionize our market.

 

We are looking for experienced software developers who have a passion in solving big problems that will be improving millions of Cambodian lives, who want to contribute to the growth of the technologies in Cambodia and who want to make a mark in our nation and want to work in a startup and become a big part of the company in the future.

 

 

What we are looking for:

 • At least 3+ years experiences
 • Software Development skills and knowledge: you MUST be able to code, know algorithm, know good and bad designs.
 • Can-Do and Can-Learn attitude (You don't have to KNOW-IT-ALL, but you must be able to LEARN-IT-ALL).
 • Can complete your tasks independently and responsibly within the deadline.
 • Fluent in English is NOT highly required, but you should be able to read online documents and to write questions to ask world tech communities for helps when it is needed.
 • It will be a BIG plus if you are good at software design.
 • You should have the ability to learn to lead and drive the project, and to mentor other team members. You are NOT required to have these experiences, but you must be willing to learn.

 

 

We will work together to:

 • Build software to solve problems
 • Design software for human
 • Make technical and non-technical decisions

 

 

These are the technologies that we are using here. It is a plus, if you have experiences in any of these tech, but we are not expecting you to have any or all of them. But, we are expecting you to learn in them in a short time.

 • Java and Spring Boot, JDBC and Hibernate
 • JWT and Security
 • Typescript, React, React Native, Expo and Material-UI
 • REST and GraphQL
 • Linux
 • MySQL and MongoDB
 • GIT

 

 

Benefits:

 • You will work with and learn from the nation brightest mind developers in mobile, web, cloud and AI technologies.
 • You will be part of the part founding team with opportunity to grow into leadership area.
 • You will receive company shares.
 • Annual Bonus

 

 

 

 

 

 

 

Junior and Interns Full Stack Software Developer

 

We are a Tech Startup who is going to challenge the status of quo and bring the latest world technologies to serve Cambodian people and revolutionize our market.

 

We are looking for graduate or final-year students in Computer Science who are ego to learn and grow in the new technologies, who have a passion in solving big problems that will be improving millions of Cambodian lives, who want to contribute to the growth of the technologies in Cambodia and who want to make a mark in our nation and want to work in a startup and become a big part of the company in the future.

 

What we are looking from you:

 • Can-Do and Can-Learn attitude.
 • Be able to and willing to learn new technologies.
 • Can complete your tasks independently and responsibly within the deadline.
 • Fluent in English is NOT highly required, but you should be able to read online documents and to write questions to ask world tech communities for helps when it is needed.

 

 

We will work together to:

 • Build software to solve problems
 • Design software for human
 • Make technical and non-technical decisions

 

 

These are the technologies that we are using here. It is a plus, if you have experiences in any of these tech, but we are not expecting you to have any or all of them. But, we are expecting you to learn in them in a short time.

 • Java and Spring Boot, JDBC and Hibernate
 • JWT and Security
 • Typescript, React, React Native, Expo and Material-UI
 • REST and GraphQL
 • Linux
 • MySQL and MongoDB
 • GIT

 

 

Benefits:

 • You will be taught (and mentored) world latest technologies.
 • You will work with and learn from the nation brightest mind developers in mobile, web, cloud and AI technologies.
 • You will be part of the part founding team with opportunity to grow into leadership area.
 • Pay and Bonus

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior / Mid-Level UI/UX Designer

 

We are a Tech Startup who is going to challenge the status of quo and bring the latest world technologies to serve Cambodian people and revolutionize our market.

 

We are looking for experienced software developers who have a passion in solving big problems that will be improving millions of Cambodian lives, who want to contribute to the growth of the technologies in Cambodia and who want to make a mark in our nation and want to work in a startup and become a big part of the company in the future.

 

 

What you will do:

 • Design software for human.
 • Work with Program Manager and founding team to turn product ideas and customer requirements into high performing designs.
 • Work with Engineering Team to turn Designs into actual Products.
 • Conceptualize and sketch usable, accessible, and engaging UI wireframes for web and mobile application.
 • Develop end-to-end use cases and interaction flows to demonstrate feature usages in web and mobile application.
 • Apply UX design principles to address complex design problems and deliver simple, accessible user experiences.
 • Design and create marketing campaign materials.

 

 

What we are looking from you:

 • At least 3+ years experience in UI/ UX design
 • Experience in all UX design life cycle, from wireframes, to interaction design, to final visual design.
 • Experience in designing for various media including web and mobile.
 • Experience with UI design principles and patterns
 • Experience different design tools such as Sketch, Adobe CC, wireframing tools and prototyping tools. A big plus for open source design tools like GIMP and Inkscape (or Affinity Designer).
 • Always focus on user experiences.
 • Can-Do and Can-Learn attitude.
 • Be able and willing to learn new technologies and tools.
 • Can complete your tasks independently and responsibly within the deadline.
 • Fluent in English is NOT highly required, but you should be able to read online documents and to write questions to ask world tech communities for helps when it is needed.

 

 

Benefits:

 • You will work with and learn from the nation brightest mind developers in mobile, web, cloud and AI technologies.
 • You will be part of the part founding team with opportunity to grow into leadership area.
 • You will receive company shares.
 • Annual Bonus

 

 


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតខ្ពស់
 • ចំនួនត្រូវការ
  3
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍២ឆ្នាំ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Oct 27, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល