ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Support the entire application lifecycle (concept, design, test, release and support)
 • Produce fully functional mobile applications writing clean code
 • Gather specific requirements and suggest solutions
 • Write unit and UI tests to identify malfunctions
 • Troubleshoot and debug to optimize performance
 • Design interfaces to improve user experience
 • Liaise with Product development team to plan new features
 • Ensure new and legacy applications meet quality standards
 • Research and suggest new mobile products, applications and protocols
 • Stay up-to-date with new technology trends
 • Implement and follow web design principles to ensure that application layout is rendered well across multiple devices.
 • Use a front-end framework to create user apps that grows with the needs of the company.
 • Monitor website layout performance on multiple devices
 • User experience practice when interact with application
 • Fixing related to site usability problems and rectify the issues.
 • Review application layout and coding feature
 • Interface plan to upgrades with the development team.
 • Assist in the development of applications and features that will be put on the web application and in internal functions as well.
 • Proven work experience as a Mobile developer
 • Demonstrable portfolio of released applications on the App store or the Android market
 • In-depth knowledge of at least one programming language like Swift and Java
 • Experience with third-party libraries and APIs
 • Familiarity with OOP design principles
 • Knowledge, Linux/Unix, Phython, Perl, Shell Scripting
 • Coding knowledge like flutter,dart, Java, C#, Swift, Oracle, Adobe Systems Adobe ActionScript ABAP, Drupal HTML LAMP Stack Ruby On Rails
 • Excellent analytical skills with a good problem-solving attitude
 • Ability to perform in a team environment
 • BSc degree in Computer Science or relevant field
 • Understanding of web markup, including HTML, CSS and Javascript.
 • Basic understanding of pre-processing platforms, such as LESS, SASS and nodejs library for front-end asset compiler.
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery.
 • Strong knowledge of AngularJS and ReactJS framework is a plus


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Contract
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Senior
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  5 Year
 • ភេទ
  Both
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Bachelors
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Dec 31, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល