ព័ត៌មានការងារ

Digital Marketing Consultant - Angkorad Digital

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Feb 07, 2019
រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia

ការពិពណ៌នាការងារ

- មានចំណេះដឹងអំពីអាជីវកម្មផ្សេងៗ
- យល់ដឹងពីទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ
- យល់ដឹងពី Digital Marketing
- យល់ពីការទំនាក់ទំនង
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
- មានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការទទួលខុសត្រូវ
- ចេះគ្រប់គ្រងការងារ និងពេលវេលា
- ជានិស្សិត ឬបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញ Media, E-commerce, IT, International Business, Marketing
- ជានិស្សិត ឬក៏មានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះៗ
- ប្រាក់ខែអាចចរចាបានទៅតាមសមត្ថភាព


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  មានបទពិសោធន៍ការងារ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Mar 07, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល