ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Generate recyclable code libraries
 • Implement ongoing security systems
 • Attend regular meeting with the front-end team to expose weaknesses and problems
 • Routinely inspect server code for speed optimization
 • Conceptualize and implement solutions for data storage
 • Configure usability of all front side applications
 • Keep a backup library before any large changes to server
 • Designs develop and modify software modules based on functional and system requirements, according to code standards and user interface design guidelines
 • Build core API
 • Develop high quality code with best practices, and design patterns
 • Propose and assess solutions to resolve problems, including identifying and evaluating new technologies and third-party components
 • 5+ year experience in a related field
 • Ability to meet tight deadlines
 • Capable of prioritizing multiple project in order to meet goals without management oversight
 • Vast knowledge of PHP, Python, Ruby, Java, .NET, JavaScript etc
 • Familiarity with front side platforms such JAVA, HTML5 and CSS3
 • Understanding of accessibility and server compliance
 • Previous experience working with multiple platforms such as Desktop, Mobile, Tablet etc
 • Bachelors degree in computer science, information technology
 • Knowledge of basic OOP and its essential factors
 • Understand trendy design model patterns such at least MVC as an application of OOP
 • Experience of any programming languages such as node.js /PHP/Python/C#/JAVA
 • Proficiency in HTML5/CSS3/JS
 • Experience of implementing Ajax interfaces on the backend
 • Understand SQL commands
 • High understanding of client's requirements for the business domain of the product
 • Can review codes for other developers and understand how to write codes readable
 •  


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  Phnom Penh, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  Contract
 • វេនការងារ
  Full Time
 • កម្រិតអាជីប
  Senior
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  5 Year
 • ភេទ
  មិនកំណត់
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  Bachelors
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Dec 31, 2020

ផែនទីហ្កូហ្កល