ព័ត៌មានការងារ

ការពិពណ៌នាការងារ

ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ភ្នាក់​ងារ​លក់​ជា​ច្រើន​នាក់៖
1. Junior Sale Executive
2. Senior Sale Officer

=Salary=
250-700$ + Comission

=Job Description =
- Manage and assist in the products and service of the company such as
* Website and Graphic Design 
* New Website Hosting 
* New Domain Registration 
* Graphic Design 
* Software Sales on POS and restaurant system
- Seeking new clients, follow up, get feedback, negotiate, and finalize the agreement with clients who are interested in the company’s service
- Send out our existing core available services to all existing and new customers
- Sale the new service and product of the company such as a new website template for target customer group in Cambodia and in the worldwide market

=Qualification=
(Junior Sale Executive)
- Finish Grade 12 or associate degree
- A minimum of 3 months or 1/2 year experience specifically in sale in companies.

(Senior Sale Officer)
- Bachelor’s Degree of Sale and marketing management or equivalent in Sale, Business Administration, or related field.
- A minimum of 1-year experience specifically in sale in companies.

- Proven experience in sale organization development in the private sector
- Good command in Khmer, English.
- Computer literacy in office software packages (MS Word, Excel, Outlook, etc)
- Knowledge of the ITC industry especially on the website, hosting, domain, and software in the Cambodia and international market

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទង៖
Phone: 012-986-101/081-986-101
Email: n.bunny@servingweb.com.


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  15
 • បទពិសោធន៍
  បទពិសោធន៍តិចជាង១ឆ្នាំ
 • ភេទ
  មិនកំណត់
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  ត្រឹមថ្នាក់ជំនាញ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  May 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល