ព័ត៌មានការងារ

ក្រាហ្វិចឌីហ្សាញ &​ ភាពច្នៃប្រឌិត - គំនិត

កា​លប​រិច្ចេទ​បាន​ប្រកាស​: Jan 30, 2019
រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia

ការពិពណ៌នាការងារ

REQUIREMENTS: 

 • Adobe Photoshop 
 • Adobe Illustrator 
 • Video Editing 
 • ការគិតបែបច្នៃប្រឌិត


ជំនាញត្រូវការ

ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានការងារ

 • ទីតាំង
  រាជធានីភ្នំពេញ, Cambodia
 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន
 • ប្រភេទ
  ការងារពេញម៉ោង
 • វេនការងារ
  ពេញម៉ោង
 • កម្រិតអាជីប
  កម្រិតមធ្យម
 • ចំនួនត្រូវការ
  1
 • បទពិសោធន៍
  មានបទពិសោធន៍ការងារ
 • ភេទ
  ទាំងពីរភេទ
 • កម្រិត​វប្បធម៌
  បរិញ្ញាបត្រ
 • ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់
  Mar 31, 2019

ផែនទីហ្កូហ្កល

https://her.is/2RqlG6Z