ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

W.E BRIDGE TECHNOLOGIES
W.E BRIDGE TECHNOLOGIES
បច្ចេកវិជ្ជា
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Feb 16, 2019
ផ្លូវលេខ 135 សង្កាត់ទួលទំពូង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
*****975 333
***bridge.asia

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

W.E Bridge Technologies work exclusively with international customer’s web and mobile projects. We are committed to playing a meaningful role in the emergent Cambodian IT/software services sector by building a company with a creative work environment and a sustainable long term vision.

We invest in the professional development of our team members! We strive to hire men and women who want to explore software as a career, and not just a job, and value attitude and ability to learn.

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    2

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន