ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

Thalias Hospitality
Thalias Hospitality
បដិសណ្ឋារកិច្ច
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Jan 30, 2019
E1, 100 មហាវិថីសុធារស ភ្នំពេញ
*****579 555
***thaliashopitality.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

Thalias owns and operates Topaz, Malis and Khema restaurants, a luxurious boutique hotel ARUNREAS since 1997. With the branch expansion in Phnom Penh, we are urgently looking for apassionate and energetic applications to join our dynamic team.

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    1
E1, 100 មហាវិថីសុធារស ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន