ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

TALENT ENGINEERING
TALENT ENGINEERING
ស្ថាបត្យកម្ម / រចនាផ្ទៃខាងក្នុង
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Feb 12, 2019
ផ្លូវលេខ 70 ជិតស្តាតចាស់ ភ្នំពេញ
*****228 168
***.c@talent.engineering

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

Interior Design, MEP work, Aircon study & drawing, Aircon Installation, Electrical design & install, Plumbing work, Security Alarm, Firefighting & protection, Lightning protection, Generator set

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    2
https://her.is/2GDPagi

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន