ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

PENG HUOTH GROUP
PENG HUOTH GROUP
អចលន​ទ្រព្យ
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Jan 09, 2019
Building #266, St 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
*****5) 98 528 666
***enghuoth.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

Borey Peng Huoth is local based investment company and very competitive in real estate sector in Cambodia market by provide wide range of housing to fulfill customer needs. Start with strong commitment to provide the customers with high living standard, luxury housing, quality, harmonize, and other core values, now we are building many projects in differences location to serve the customers by Link Houses, Twin Houses, Queen Villas, and King Villas for the customer daily life.

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
    1001-1500
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
    2005
  • ចំនួនការងារសរុប
    2
N/A

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន