ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

OneSala
OneSala
Education/Training
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Oct 27, 2020
Phnom Penh
*****70727
***la.dev@gmail.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    6
N/A

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន