ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

iTSUMO Tec Co., LTD
iTSUMO Tec Co., LTD
ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Mar 27, 2019
Phnom Penh
*****23 55 91
***h@camitss.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

iTsumo Tec IT provider such as mobile development , AR , VR and IT development (japan company)

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
    11-50
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
    2016
  • ចំនួនការងារសរុប
    1

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន