ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

Instinct Institute
Instinct Institute
ការអប់រំ / ការបណ្តុះបណ្តាល
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Mar 22, 2019
Phnom Penh
*****655 6168
***instinct-edu.org

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

INSTINCT INSTITUTE provides professional education services for students and employees who are interested in improving their skills in Information and Communication Technology (ICT). Our founders have experiences in researches of information system (IS), software development, IT consultancy, IT project management, and ICT training since 2013. In addition, we have partners who have great experience in accommodating Information Technology (IT) in supporting the building construction and architectural design projects. In the belief of our ability to improve the technical skills of the professional, we set our goal to build a professional training institution that supports businesses and organizations in public and private sectors from the ICT human resource development angle.

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
    1-10
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
    2016
  • ចំនួនការងារសរុប
    8

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន