ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

Instict Innovation
Instict Innovation
Education/Training
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Jan 15, 2019
#72, Str 566, Buoeung Kok 2 Commune, Toul Kork District, Phnom Penh, Cambodia
*****888838
***instict.co

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

Instict Innovation was established by an Abroad Technology educated with recognized experiences Management.

Within the 3 years in oversea market ( Canada and Australia ) and it has been enlarge it scope into Cambodia Market since late 2010 with the vision of help promoting client’s business using high technology with reasonable cost and quality of services and specialize in Tourism Industry Online Market
We are ready to provide our best effort with unique design and impact business concept to your personal or establishment, a very best solutions and we look forward to have chance discussion our proposal with you at any of your convenient time. Our team is equipped with modern IT facilities and high skill staffs from recognized IT educational centers. Our team members are friendly, cooperative and we are committed to provide “No Complained Services” to clients. We assure our clients that there is no any attempt to lock their purchased products or services with us.

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
    11-50
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
    2016
  • ចំនួនការងារសរុប
    8

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន