ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

HR TrendSec Solution
HR TrendSec Solution
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Dec 09, 2019
***endsec.com.kh

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    3
N/A

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន