ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

Angkorad Digital
Angkorad Digital
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Feb 07, 2019
ផ្ទះលេខ 6C2, ផ្លូវលេខ 516, សង្កាត់ បឹងកក់1, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
*****77 00 91
***rad.com@gmail.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

ក្រុមហ៊ុន Angkorad Digital Co.,LTD
គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្មលើការផ្សព្វផ្សាយ និងការធ្វើអាជីវកម្មតាមរយៈប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាឌីជីធល, បណ្តាញសង្គម និងគេហៈទំព័រអនឡាញ ។
យើងមានបទពិសោធន៍ជាង ៦ ឆ្នាំ លើការងារជួយផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការលក់ដល់អាជីវកម្មគ្រប់ភេទ នៅលើប្រពន្ធ័ឌីជីធលម៉ាឃីតធីង និងបណ្តាញសង្គមធំៗ ហើយបានសហការធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងបរទេសជាច្រើន

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    4

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន