ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

A-LEADS IT Cambodia
A-LEADS IT Cambodia
ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
កាលបរិច្ចេទ​ចុះឈ្មោះ​, Jan 28, 2019
ផ្ទះលេខ10 ការិយាល័យ2FB ផ្លូវលេខ 105 រាជធានីភ្នំពេញ
*****994 723
***.sek@gmail.com

អំពី​ក្រុមហ៊ុន​

We provide IT Services mainly for Japanese clients. We seek for enthusiastic, high-skilled, professional engineers and managers in very various interesting positions for our clients. Please feel free to contact me and let’s talk about your next career or future.

A-LEADS IT Cambodia Co., Ltd. which is the Japanese IT company, was operated in Cambodia since February 2012. Our Location is at #10 VTRUST Office Center 2FB, St109, Phnom Penh, Cambodia. Our Mission, we provide the IT related jobs for Cambodian people who effectively contribute for the Cambodian IT field and also enhancing their own abilities as well. Our main service is off-shore system development (Mainly using Java & Ruby, etc) and outsourcing (Data Entry, Drawing layoutwith specialized software and Illustrator, etc).

ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • បុគ្គលិកសរុប
    51-100
  • ឆ្នាំបង្កើតស្ថាប័ន
  • ចំនួនការងារសរុប
    2

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន