គោលការណ៏នៃការប្រើប្រាស់

គោលការណ៏នៃការប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌនានា

លក្ខណ្ឌនានារបស់Tosjob ត្រូវបានពិនិត្យ នឹងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ នឹងមាត្រាទាំងឡាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងប្រទេសជាភាគីអ្នកប្រើប្រាស់។

កំណែទម្រង់ឯកជនភាព នឹងគោលនយោបាយ

ទោះបីជាមានការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងណាក្ដីក៏ការកែប្រែអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនាពេលអនាគត។ Tosjobលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលពិនិត្យជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្នែកនេះ​។ ក្រោយការយល់ព្រមលើកំណែទម្រង់ទាំងនោះអ្នកអាចធ្វើការបន្តប្រើប្រាស់បានជាធម្មតា។

កំណែទម្រង់ទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន អំពីការបញ្ឈប់សេវាកម្មរយៈពេលវែង ជាបណ្ដោះអាសន្ន ឬ ការបញ្ចប់សេវាកម្មទៅអ្នកប្រើប្រើប្រាស់។